jakie-sa-kody-ubezpieczen-zus

Jakie kody ubezpieczenia do ZUS są aktualne w 2015r?

Warto pamiętać jak istotna jest znajomość kodów ubezpieczeń na podstawie których zgłaszamy się do ubezpieczenia w ZUS. Z racji tego że kodów ubezpieczeń jest ogromna ilość a ich nieznajomość może spowodować problemy, najlepiej skontaktować się z biurem księgowym które znaleźć można korzystając np. z wyszukiwarki księgowych i zlecić tę kwestię wybranej księgowej, która pomoże ci w wybranej kwestii  ubezpieczeniowej, ale także pomoże w sprawch firmowych jak np. daty nadania NIPu i wiele innych. .

Poniżej zamieszczam spis najważniejszych aktualnych w 2015r. kodów ubezpieczeniowych (podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem):

01 10 – pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę

01 20 – pracownik młodociany I rok nauki

01 21 – pracownik młodociany II rok nauki

01 22 – pracownik młodociany III rok nauki

01 23 – pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania wykonywania określonej pracy

02 00 – osoba wykonująca pracę nakładczą

03 10 – członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej

03 11 – członek spółdzielni kółek rolniczych

03 12 – członek innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną

03 20 – osoba wykonująca pracę w spółdzielni lub w gospodarstwie rolnym spółdzielni na innej podstawie niż stosunek pracy, nie będąca jej członkiem i wynagradzana według zasad obowiązujących członków spółdzielni, w tym kandydat na członka spółdzielni

04 10 – osoba wykonująca umowę agencyjną lub umowę zlecenia zawartą na okres do 14 dni,

04 11 – osoba wykonująca umowę agencyjną lub umowę zlecenia zawartą na okres co najmniej 15 dni, jeżeli nie jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem do ukończenia 26 lat i praca jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy,

04 12 – osoba wykonująca umowę agencyjną lub umowę zlecenia zawartą na okres co najmniej 15 dni, jeżeli nie jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem do ukończenia 26 lat i praca nie jest wykonywana w siedzibie ani w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy,

04 13 – osoba wykonująca umowę agencyjną lub umowę zlecenia zawartą na okres co najmniej 15 dni, jeżeli jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem do ukończenia 26 lat,

04 14 – osoba wykonująca kolejną umowę agencyjną lub umowę zlecenia zawartą z tym samym zleceniodawcą na okres krótszy niż 15 dni, jeżeli łączny okres, na który umowy zostały zawarte wynosi co najmniej 15 dni, a przerwy pomiędzy tymi umowami są krótsze niż 60 dni, jeżeli nie jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem do ukończenia 26 lat i praca jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy,

04 15 – osoba wykonująca kolejną umowę agencyjną lub umowę zlecenia zawartą z tym samym zleceniodawcą na okres krótszy niż 15 dni, jeżeli łączny okres, na który umowy zostały zawarte wynosi co najmniej 15 dni, a przerwy pomiędzy tymi umowami są krótsze niż 60 dni, jeżeli nie jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem do ukończenia 26 lat i praca nie jest wykonywana w siedzibie ani w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy,

04 16 – osoba wykonująca kolejną umowę agencyjną lub umowę zlecenia zawartą z tym samym zleceniodawcą na okres krótszy niż 15 dni, jeżeli łączny okres, na który umowy zostały zawarte wynosi co najmniej 15 dni, a przerwy pomiędzy tymi umowami są krótsze niż 60 dni, jeżeli jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem do ukończenia 26 lat

04 20 – osoba współpracująca przy wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia zawartej na okres do 14 dni.

04 21 – osoba współpracująca z osobą wykonującą umowę agencyjną lub umowę zlecenia rodzącą obowiązek lub dającą prawo do ubezpieczeń społecznych, jeżeli nie jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem do ukończenia 26 lat i praca jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy,

04 22 – osoba współpracująca z osobą wykonującą umowę agencyjną lub umowę zlecenia rodzącą obowiązek lub dającą prawo do ubezpieczeń społecznych, jeżeli nie jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem do ukończenia 26 lat i praca nie jest wykonywana w siedzibie ani w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy,

04 23 – osoba współpracująca z osobą wykonującą umowę agencyjną lub umowę zlecenia rodzącą obowiązek lub dającą prawo do ubezpieczeń społecznych, jeżeli jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem do ukończenia 26 lat

05 10 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą

05 11 – osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą

05 20 – twórca

05 21 – osoba współpracująca z twórcą

05 30 – artysta

05 31 – osoba współpracująca artystą

05 40 – adwokat

05 41 – osoba wykonująca inny wolny zawód niż adwokat

05 42 – osoba współpracująca z osobą wykonującą wolny zawód

06 10 – poseł lub senator pobierający uposażenie

06 20 – poseł lub senator nie pobierający uposażenia

07 10 – stypendysta sportowy pobierający stypendium (z wyjątkiem osób uczących się lub studiujących), jeśli nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu,

07 20 – stypendysta sportowy pobierający stypendium (z wyjątkiem osób uczących się lub studiujących), jeśli podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, a nie podlega z innego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

08 00 – osoba wykonująca odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania karę pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania

09 10 – osoba bezrobotna pobierająca zasiłek dla bezrobotnych

09 11 – osoba bezrobotna nie pobierająca zasiłku dla bezrobotnych

09 20 – absolwent pobierający stypendium w okresie skierowania przez powiatowy urząd pracy na szkolenie lub odbycie stażu

09 40 – osoba bezrobotna pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne z powiatowego urzędu pracy

10 10 – duchowny, nie prowadzący działalności gospodarczej, opłacający składkę od minimalnej podstawy wymiaru

10 11 – duchowny, nie prowadzący działalności gospodarczej, opłacający składkę od nadwyżki ponad minimalną podstawę wymiaru

10 20 – duchowny, nie prowadzący działalności gospodarczej, będący członkiem zakonu kontemplacyjno-klauzurowego lub misjonarzem

10 30 – duchowny prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą

10 40 – alumn seminarium duchownego, nowicjusz, postulant, juniorysta przed ukończeniem 25 roku życia

11 10 – żołnierz niezawodowy w służbie czynnej

11 11 – osoba odbywająca formy zastępcze służby wojskowej

11 12 – osoba odbywająca nadterminową zasadniczą służbę wojskową

11 13 – osoba odbywająca okresową służbę wojskową

11 20 – żołnierz zawodowy

11 30 – funkcjonariusz Policji

11 31 – funkcjonariusz UOP

11 32 – funkcjonariusz Straży Granicznej

11 33 – funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej

11 40 – funkcjonariusz Służby Więziennej

11 50 – osoba w stanie spoczynku pobierająca uposażenie

11 51 – osoba w stanie spoczynku pobierająca uposażenie rodzinne

11 52 – osoba w stanie spoczynku pobierająca uposażenie po zwolnieniu ze służby

12 10 – osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, pozostająca na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeśli nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie ma innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych

12 11 – osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, nie pozostająca na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeśli nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie ma innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych

12 20 – osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, nie pozostająca na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu jeśli ma ustalone prawo do emerytury lub renty

12 30 – osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, nie pozostająca na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu jeśli nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i ma inny tytuł rodzący obowiązek ubezpieczeń społecznych

12 40 – osoba pobierająca zasiłek macierzyński, jeśli nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie ma innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych

13 10 – osoba, która na podstawie odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy pobiera świadczenia socjalne wypłacane w czasie urlopu

13 20 – pobiera zasiłek socjalny na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia

14 10 – osoba, która z pomocy społecznej otrzymuje zasiłek stały

14 11 – osoba, która z pomocy społecznej otrzymuje gwarantowany zasiłek okresowy

14 20 – osoba, która z pomocy społecznej otrzymuje rentę socjalną

14 21 – osoba, która z pomocy społecznej otrzymuje zasiłek stały wyrównawczy

15 00 – małżonek pracownika skierowanego do pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym, stałym przedstawicielstwie przy ONZ lub w innej misji specjalnej za granicą, w instytucie, ośrodku informacji kultury za granicą

16 10 – obywatel polski wykonujący pracę w podmiocie zagranicznym za granicą

16 20 – obywatel polski wykonujący pracę w podmiocie zagranicznym na terytorium RP jeżeli podmiot nie posiada w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstw

17 00 – osoba, która z powodu sprawowania opieki nad członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów

18 10 – student lub uczestnik dziennych studiów doktoranckich, pozostający na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego, jeśli nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu

18 11 – student lub uczestnik dziennych studiów doktoranckich, nie pozostający na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego, jeśli nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu

18 20 – uczestnik innych niż dzienne studiów doktoranckich, pozostający na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego

18 21 – student lub uczestnik dziennych studiów doktoranckich, pozostający na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego, jeśli podlega ubezpieczeniom emerytalnego i rentowym z innego tytułu

18 30 – słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

19 00 – osoba kontynuująca ubezpieczenie

20 10 – sędzia

20 20 – prokurator

21 10 – dziecko lub uczeń nie pozostające na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego

21 20 – słuchacz zakładu kształcenia nauczycieli nie pozostający na wyłącznym utrzymaniu ubezpieczonego

22 10 – kombatant nie podlegający ubezpieczeniu społecznemu w RP

22 20 – kombatant nie pobierający emerytury lub renty

23 10 – cudzoziemiec, który przebywa na terytorium RP na podstawie karty stałego pobytu i nie jest zatrudniony w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach lub międzynarodowych instytucjach

23 11 – cudzoziemiec, który przebywa na terytorium RP na podstawie karty stałego pobytu i jest zatrudniony w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach lub międzynarodowych instytucjach

23 20 – cudzoziemiec, który przebywa na terytorium RP na podstawie karty czasowego pobytu w związku z udzieleniem statusu uchodźcy

24 10 – osoby objęte dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym

25 00 – emeryt lub rencista nie podlegający ubezpieczeniu społecznemu

50 00 – inne tytuły ubezpieczeń

Faktura a data sprzedaży

ustalone prawo do emerytury lub renty

0 – osoba, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty

1 – osoba, która ma ustalone prawo do emerytury

2 – osoba, która ma ustalone prawo do renty

stopień niepełnosprawności

0 – osoba, nie posiadająca orzeczenia o niepełnosprawności

1 – osoba, która ma orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności

2 – osoba, która ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

3 – osoba, która ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Kod stopnia pokrewieństwa/powinowactwa

Kod stopnia pokrewieństwa/powinowactwa – składa się z 2 znaków

01 – małżonek

11 – dziecko własne, przysposobione lub dziecko drugiego małżonka

21 – wnuk lub dziecko obce przyjęte na wychowanie, również w ramach rodziny zastępczej

30 – matka

31 – ojciec

32 – macocha

33 – ojczym

40 – babka

41 – dziadek

50 – osoby przysposabiające osoby ubezpieczone

60 – inni krewni wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym i nie objęci obowiązkiem ubezpieczenia.

Jak widać kodów ubezpieczeniowych jest ogromna ilość i o pomyłkę nie problem, na pewno biura rachunkowe chętnie udzielą przedsiębiorcom pomocy i wsparcia w tej sprawie. A jeśli jesteś z Łodzi to zalecamy wybór dobrego księgowego z Łodzi 

Dodaj komentarz