Zawieszenie działalności nie jest podstawą do zwolnienia z prowadzenia księgi podatkowej.

Rok 2016 r. nie przynosi zmian w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej. Pomimo zawieszenia na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek prowadzenia księgi podatkowej.

Przepisów zwalniających podatników z prowadzenia podatkowej księgi w okresie zawieszenia działalności niestety nie wprowadzono.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) podatnik, który nie zatrudnia pracowników, ma możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Prowadzenie biura rachunkowego w Katowicach jest nie lada wyzwaniem. Zgodnie z przywołaną ustawą zawieszenie może trwać, od 30 dni do 24 miesięcy. W okresie zawieszenia na podatniku nie ciążą względem urzędu skarbowego obowiązki związane z opłacaniem zaliczek na podatek dochodowy. Nie ma jednak możliwości zaprzestania prowadzenia ewidencji księgowej. Możliwości takiej nie przewidują przepisy ustawy o podatku dochodowym ani rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037). Oczywiście w okresie zawieszenia niedopuszczalne jest wykonywanie przez podatnika działalności gospodarczej i osiąganie z niej bieżących przychodów, jednak mogą zaistnieć innego rodzaju zdarzenia skutkujące koniecznością wpisania przychodów lub kosztów uzyskania przychodów do podatkowej księgi. Księgowa Łódź jest firmą która poradzi sobie z taką sytuacją bez żadnych problemów, ale i  nie tylko. Dzięki niej dowiesz się też np.  o nowych odsetkach ustawowych.

Jak stanowi art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, mimo zawieszenia działalności podatnik ma prawo m.in.:

„przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

Podsumowując, nawet jeżeli podatnik zawiesi wykonywanie działalności gospodarczej na cały 2016 r., zobowiązany będzie prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów przez cały rok podatkowy.

Dodaj komentarz